25.) The Fulton Chain Trifecta: Rocky Mountain, Black Bear Mountain, Bald Mountain

25.) The Fulton Chain Trifecta: Rocky Mountain, Black Bear Mountain, Bald Mountain